maanantai 27. elokuuta 2018

Uusi NOPSA-lukuvuosi reippaasti käyntiin


Syyskausi käynnistyi uuden NOPSA-artikkelin julkaisulla, hankevastaavien etäpalaverilla sekä ohjausryhmän kokouksella. 


Uusi julkaisu

Anu Raudasojan, Sari Maunulan ja Eeva-Kaisa Pakkalan kirjoittama artikkeli Ohjaussuunnitelman laatimisen uudet tuulet julkaistiin HAMK Unlimited Journal –kanavalla kuluvan elokuun alussa. Artikkelissa kuvataan Edupolin ohjaussuunnitelman päivittämisprosessi, sen tulokset opettajan työn näkökulmasta sekä opettajien uraohjauksen valmennus. Ohjaussuunnitelma laadittiin NOPSA-hankkeen työpaketissa 2 yhteistyössä HAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. 

Ammatillisen oppilaitoksen ohjaussuunnitelma kertoo, minkälaista ohjausta opiskelija saa yksilöllisen opintopolkunsa eri vaiheissa. Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön ja tutkinnon perusteiden muutosten takia myös ohjaussuunnitelmat tulee päivittää. Kukin oppilaitos laatii toimintaansa ohjaavan ohjaussuunnitelman lainsäädännön vaatimusten ja oppilaitoksen oman toiminnanohjausjärjestelmän pohjalta.

Artikkelin kirjoittajista Anu Raudasoja toimii koulutuspäällikkönä ammatillisten erityisopettajien ja opinto-ohjaajien koulutuksissa Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisella opettajakorkeakoululla ja NOPSA-hankkeessa työpaketin 2 toimijana yksilöllisten opintopolkujen kehittämisessä. Sari Maunula ja Eeva-Kaisa Pakkala toimivat koulutuspäälliköinä Edupolissa ja NOPSA-hankkeessa niin ikään yksilöllisten opintopolkujen kehittämisessä. 

Uraohjausmalleille on kysyntää
Uraohjaus ja opettajien uraohjausvalmiudet ovat tämän hetken kuumia kysymyksiä ammatillisessa koulutuksessa. Erilaisille toimintamalleille on kysyntää. NOPSA tuottaa sujuvaan siirtymään liittyviä malleja. Uraohjaus on kuitenkin koko opinto- ja urapolun kestävä jatkumo, joten yhteistyötä eri vaiheisiin keskittyvien uraohjaushankkeiden kanssa on tarpeen. Yhteistyön lisäämiseksi NOPSA on ollut aktiivinen ja tästä kuullaan alkavan syksyn kuluessa lisää. 

Kehittämispäivä lähestyy
NOPSA-hanketta toteuttavien oppilaitosten hankevastaavat kokoontuvat päätoteuttajan johdolla säännöllisesti etäpalaveriin. Syyskauden ensimmäinen palaveri järjestettiin 16. elokuuta. Palaverissa sovittiin koko hankkeen yhteisen kehittämispäivän 13.9. ohjelmasta. Kehittämispäiviä on hankkeessa järjestetty kaksi kertaa vuodessa. Osa tulevasta kehittämispäivästä käytetään mallien vertaisarviointiin Jatkoväylä-hankkeen kanssa.

NOPSA-tiimien kehittämissuunnitelmat hyväksyttiin ohjausryhmässä
NOPSA –hankkeen ohjausryhmä kokoontui kuudennen kerran tänään 27.8. Hämeenlinnassa. Kokouksessaan ohjausryhmä antoi palautetta ja hyväksyi kaikkien alueellisten NOPSA-tiimien kehittämissuunnitelman päivitykset. NOPSA-tiimit päivittivät kehittämissuunnitelmansa viimevuoden aikana toteutettujen pilotointien kokemuksien ja palautteiden perusteella. Ohjausryhmässä myös päätettiin, että hankkeen valtakunnallinen levitystapahtuma järjestetään 4.4.2019 Tampereella. Laitetaanpas nyt siis "save the date” –merkintä kalenteriin.Työpaketin 2 koordinoinnissa uusi toimija
Päätoteuttajan NOPSA-toteutus sai vahvistusta, kun työpaketissa 2 aloitti uusi toimija, lehtori Sanna Heino. Sannan – kuten muidenkin NOPSA-toimijoiden - lyhyen esittäytymisen löydät Padletista: https://padlet.com/anu_raudasoja/nopsa

perjantai 8. kesäkuuta 2018

Varmennusta ja arviointia


Sujuvien siirtymien koordinointihanke Zoomi järjestää arviointityöpajoja, joissa vertaisarvioidaan hankkeissa kehitettyjä käytänteitä ja toimintamalleja. Keväällä NOPSA-hankkeesta arviointiin osallistui kaksi mallia: Varsinais-Suomen NOPSA-tiimistä "TAItava siirtymä Turun ammattikorkeakouluun" sekä Satakunnan NOPSA-tiimistä "Pääsylippu SAMK:uun". Molemmat etenivät arvioitavaksi valtakunnalliseen asiantuntijaraatiin, joka koostuu opetusministeriön, Opetushallituksen sekä Zoomi-hankkeen ohjausryhmän jäsenistä. Raati kokoontui 1.6.2018 ja valitsi TAItava siirtymä Turun ammattikorkeakouluun mallin Hankehelmeksi.

Valintaperusteissaan raati toteaa muun muassa, että malli  "vastaa hyvin osaamiseen liittyviin ongelmiin erityisesti siltä osin, että malli tukee amk-opintoihin haluavia ja opinnot voidaan tunnustaa/hyväksilukea molemmin puolin. Ammatillisen kokemuksen kunnioittaminen. Hyvin asiakaslähtöinen." Onneksi olkoon Varsinais-Suomen NOPSA-tiimi! Pääsylippu SAMK:iin -mallin arviointi siirtyi syksyyn 2018. Jännityksellä odotamme, saammeko toisenkin hankehelmen.

Zoomi hankkeen arviointityöpajat jatkuvat syksyllä 2018. Tuolloin arvioitavana on lisää NOPSA-malleja. NOPSA-malleja kuvataan myös Saku ry:n ylläpitämässä Arjen arkki -menetelmäpankissa: http://arjenarkki.fi/menetelmapankki, hakusana NOPSA.

Kesälomien kynnyksellä jännityksellä odotimme myös lyhyellä varoitusajalla toteutettua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toteuttamaa varmennuskäyntiä. Varmennuskäynnit kuuluvat EU:n rakennerahastojen normaaliin hallinnointiin, ja niitä voivat toteuttaa useat viranomaiset. Varmennuksessa tarkastettiin hankkeen talous sekä hallinnoinnin käytänteet kuten esimerkiksi seurantatietojen raportointi. Lopputulemana varmentaja totesi, että hankkeen hallinnointia ja taloutta on hoidettu asianmukaisesti: "Hanketta on toteutettu hyväksytyn rahoituspäätöksen mukaisesti, ja on pääsääntöisesti edennyt aikataulussa. Palkat, indikaattoritiedot ja horisontaaliset periaatteet ovat toteutuneet asianmukaisesti." Tiedottaminen on myös hoidettu säädösten mukaisesti, mutta jatkossa meidän on kiinnitettävä huomiota tiedotusohjeen noudattamiseen aivan kaikissa hanketta koskevissa julkaisuissa, myös HAMK Unlimited -julkaisualustalla. Pienet, logojen näkyvyyteen ja hankkeen täydellisen nimen kirjoittamiseen, liittyvät puutteet korjattiin välittömästi varmennuskäynnin jälkeen.

Hanke siis etenee suunnitellusti hyvien hallinnointiperiaatteiden mukaisesti ja tuottaa helmiä ammatillisen koulutuksen kentälle! Tästä on hyvä lähteä kesän vapaajaksolle. Kesän jälkeen onkin sitten edessä loppurutistus - viimeinen lukuvuosi NOPSA-hanketta, jonka aikana painopiste siirtyy pilotoinneista mallien arviointiin, juurruttamiseen sekä valtakunnallisten suositusten laatimiseen. Mutta nyt: hyvää ja aurinkoista kesää!

keskiviikko 9. toukokuuta 2018

NOPSA-malleja arvioitavanaNOPSA tekee Sujuvien siirtymien kansallisen koordinointihankkeen, Zoomin, kanssa monenlaista yhteistyötä. Maaliskuussa Zoomin järjestämään hyvien käytäntöjen arviointityöpajaan osallistui kaksi NOPSA-mallia: 

  • Varsinais-Suomen NOPSA-tiimin kehittämä TAItava siirtymä Turun ammattikorkeakouluun
  • Satakunnan NOPSA-tiimin kehittämä Pääsylippu SAMKiin – jatko-opintoväylä WinNova-SAMK.
TAItava siirtymä Turun ammattikorkeakouluun –mallin tavoitteena on lisätä tekniikan alojen vetovoimaisuutta ja kouluasteiden välistä yhteistyötä sekä parantaa opiskelijoiden matemaattisia ja kielellisiä valmiuksia. Opiskelijat saavat paremmat edellytykset AMK-opiskeluun, nopeutetaan opintoja ja mahdollistetaan toisen asteen sekä AMK-opiskelijoiden yksilölliset opintopolut. http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1660Pääsylippu SAMKiin mallissa sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijalla on mahdollisuus saada WinNovan sähköalan opinnoistaan hyväksiluettua AMK-tutkinnon ammattiopintoihin AHOT-menettelyllä 9 opistopistettä. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus opiskella SAMKin avoimen kautta AMK–väyläopintoja 6 opintopistettä (matematiikka 3 op, ruotsi 2 op, viestintä 1 op) ja oppii samalla ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja. AMK:n 15 opintopistettä suoritettuaan opiskelija saa opiskeluoikeuden SAMK:n sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelmaan. http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1657

Käytänteiden arviointi tapahtui Arjen arkki –arviointimallin mukaan. Molemmat mallit saivat arviointityöpajassa erinomaisen palautteen ja etenivät 1.6.2018 Opetushallituksessa järjestettävään Zoomin asiantuntijaraadin arvioitavaksi. Jännityksellä jäämme odottamaan toisen arviointikierroksen tuloksia. ZOOMI-arviointityöpajat jatkuvat syksyllä, jolloin mukana on lisää NOPSA-käytänteitä arvioitavana.


ZOOMI on opetus- ja kulttuuriministeriön Osuvaa osaamista -toimenpideohjelman Sujuvat siirtymät -osion koordinointihanke, joka toteutetaan Opetushallituksen ja Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto Saku ry:n yhteistyönä 1.8.2015–30.4.2019.

keskiviikko 28. helmikuuta 2018

Verkko-opetus vaatii opettajan ohjausta


Nopsa-hankkeessa on jo edetty yli puolen välin, ja suunnitteluvaiheesta on nyt päästy käytännön toteutuksiin. Kieliopinnoissa työpaketissa 3 on parhaillaan menossa ja vielä kevään aikana tulossa lisää erilaisia kokeiluja eri Nopsa-tiimeissä. Kokeilussa on sekä perinteisempää luokkaopetusta, luokka- ja verkko-opetusta yhdistävää tarjontaa että täysin verkossa tarjolla olevaa opetusta.

Kun lähdetään kehittämään verkossa toteutettavaa opetusta, on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että opiskelijoita ei kuitenkaan jätetä yksin, vaan että heitä ohjataan säännöllisesti ja annetaan palautetta oman oppimisen edistymisestä. Verkko-opetus ei siis korvaa opettajaa, vaan opettajan rooli vain muuttuu. Tätä korostavat myös ne, jotka eniten puhuvat verkko-opetuksen puolesta. 

Sain tammikuussa mahdollisuuden osallistua BETT-opetusteknologiamessuille Lontoossa, ja sielläkin tämä viesti oli selkeästi esillä useissa esityksissä. Kokosin joitain poimintoja kuulemistani esityksistä tähän matkakertomukseen.


Opettajan tärkeän roolin lisäksi BETT-messuilla esillä olivat paljon tekoälyyn ja virtuaalitodellisuuteen liittyvät teemat. Tekoälyn avulla voidaan esimerkiksi jo kääntää samanaikaisesti puhetta. Seuraavassa videossa pieni näyte.

Aivan täydellisesti tekoäly ei vielä selviä käännöstehtävästä, joten kielenoppiminen on edelleen tarpeen. Kannustetaan ja rohkaistaan opiskelijoita siis kielenoppimiseen ja tutustutaan yhdessä heidän kanssaan erilaisiin digitaalisiin sovelluksiin, jotka parhaimmillaan auttavat opiskelijaa löytämään juuri itselleen sopivia tapoja oppia kieltä.

torstai 15. helmikuuta 2018

Kehittämispäivässä innostunut tunnelma
NOPSA-hanketoimijoiden järjestyksessään kolmas yhteinen kehittämispäivä järjestettiin Hämeenlinnassa 8.2.2018. Ohjelmassa oli monipuolinen kattaus hankkeen yhteisiä asioita, työpakettikohtaista kehittämistä sekä yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa.NOPSA-toteutus 1.10.2016 - 31.7.2019
NOPSA-hankkeen toteutus lähestyy puoltaväliä. Kehittämispäivän aluksi projektipäällikkö Tuomas Eerola esitteli hankkeen tilannekatsauksen. Katsauksen jälkeen saimme nauttia Elli Lukanderin kauniista musiikista. Hän esitti pianolla säestäen kappaleen Make you feel my love (Bob Dylan) sekä itse säveltämänsä kappaleen Jos vain. Tutkimusten mukaan musiikin kuuntelu auttaa meitä pääsemään kehittämistyössä niin tuiki tarpeelliseen flow-tilaan. Näin tuntui käyvän myös NOPSA-kehittämispäivässä.

Työpakettikohtaisessa osuudessa Anna Alftan ja Anu Raudasoja esittelivät työpaketin 2 osalta Uraohjaan valmennusohjelman sekä Uraohjaajan osaamismerkin kehitysvaihetta. Osallistuimme kaikki kehittämistyöhön. Työpaketissa 1 keskityimme Petteri Guttormin ja Tuomas Eerolan opastuksella NOPSA - TAITAJA -yhteistyön kehittämiseen sekä Konepajatekniikan näytöslajin hyödyntämiseen sujuvan siirtymän edistäjänä. Työpaketin 3 osuudessa kuulimme kaikkien NOPSA-tiimien esitykset käynnissä olevasta alueellisesta kehittämistyöstä.

Lounastauon jälkeen kuulimme rinnakkaishankkeen Jatkoväylän kuulumiset, kun estraadin valtasivat projektipäällikkö Elina Ikonen ja koordinaattori Petra Paasonen. NOPSA - Jatkoväylä -yhteistyö on ollut tiivistä ja suunnittelimme sen edelleen tiivistämistä. Hankkeilla on yhteiset tavoitteet. Niiden saavuttamiseksi ja tulosten levittämiseksi on luontevaa tehdä yhteistyötä. 

NOPSA:n yhtenä horisontaalisena tavoitteena on yrittäjyyskasvatuksen edistäminen. Heikki Hannula esitteli ajatuksia yrittäjyyskasvatuksesta sekä yrittäjyyttä tukevista oppimisympäristöistä. Heikki myös haastoi meidät kaikki keskustelemaan blogikirjoituksensa pohjalta yrittäjyyskasvatuksen asioista.
 

Sitten olikin vuorossa päivän kohokohta: väliraportin julkistaminen. NOPSA-väliraportti tuotettiin yhteisenä ponnistuksena AV-formaatissa. Kuvamateriaalin editoinnin on suorittanut HAMK:n C3 studio yhteistyössä projektikoordi-naattori Elina Rantalan kanssa. Kohotimme maljan väliraportille ja puoliväliin ehtineelle hankkeelle. Hankeyhteistyö on ollut tuloksekasta. Tästä on hyvä jatkaa yhteistä työtä tavoitteiden saavuttamiseksi.


 Päivän päätteeksi NOPSA-tiimit pitivät omia kokouksiaan ja vaihtoivat myös tiimien kesken ajatuksia ja ideoita. Lopuksi projektipäällikkö veti yhteen päivän tapahtumat ja suuntasi katseet tulossa oleviin kevään tapahtumiin. Kiitokset kaikille NOPSA-tiimeille aktiivisesta osallistumisesta kehittämispäivään ja oikein mukavaa kevätkautta!
 

torstai 1. helmikuuta 2018

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat


Ammattikorkeakoulut ovat asettaneet tavoitteeksi toisen asteen tutkintojen nykyistä paremman hyödyntämisen opiskelijavalinnoissa. Toisen asteen tutkintotodistuksen merkitys valinnan perusteena korostuu ja valintakokeiden vähenee.

Myös ammatillisen toisen asteen tutkintotodistuksia hyödynnetään tulevaisuudessa nykyistä paremmin. NOPSA:n näkökulmasta merkittävää on, että todistusvalintojen ja valintakokeiden rinnalla muiden osaamisperustaisten valintatapojen kehittämisessä tavoitellaan entistä järjestelmällisempiä ja kansallisesti hyödynnettäviä malleja. Voidaan olettaa, että näiden erilaisiin avoimen ammattikorkeakoulun väyliin perustuvat polut muodostuvat entistäkin tärkeämmiksi. NOPSA on siis yhdessä rinnakkaishankkeensa Jatkoväylän kanssa kehitystyön ytimessä.

AMK-opiskelijavalinnat hankkeen tavoitteena on kehittää ja luoda uudenlaisia käytäntöjä ja valintamalleja, jotka parantavat ja tukevat hakijoiden nopeampaa hakeutumista ammattikorkeakouluun ja luovat uudenlaisia mahdollisuuksia hakeutua tutkinto-opiskelijaksi. Kehittämistyössä hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja. Hankkeen visiona on entistä hakijaystävällisempi, kustannustehokkaampi ja yksinkertaisempi digitaalisuutta hyödyntävä opiskelijavalintaprosessi.


Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeen osahankkeet.AMK-opiskelijavalinnat -hankkeen verkkosivut: http://www.amk-opiskelijavalinnat.fi
  Yksi AMK-opiskelijavalinnat -hankkeen käytännön tavoitteista on kehittää uusi yhteinen pisteytysmalli niin ylioppilastutkinnon kuin ammatillisen toisen asteen tutkintotodistuksen hyödyntämiseksi opiskelijavalinnassa. Ensimmäisiä pisteytysmalleja onkin jo esitelty. Pisteytysmallit otetaan käyttöön aikaisintaan 2020. Korkeakoulujen tavoitteena on viimeistään elokuussa 2018 tiedottaa todistusvalinnan käyttöönotosta ja siinä käytettävistä valintaperusteista.

Muiden osaamisperustaisten valintatapojen kehittämisessä NOPSA:lla on merkittävä rooli. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ammatillisen toisen asteen tutkintotodistuksen pisteytykseen perustuvaan valintaan ei tule rajausta soveltuvista tutkinnoista. Sen sijaan NOPSA:ssa kehitettävissä malleissa pyritään sujuvaan, saman tekniikan alan opintojen jatkumoon. Joka tapauksessa on tärkeää, että NOPSA tekee yhteistyötä AMK-opiskelijavalinnat -hankkeen kanssa.