maanantai 15. tammikuuta 2018

Matkalla kohti uraohjauksen valmennusta


Uraohjauksen valmennusohjelma

NOPSA-hankkeen työpaketti 2:ssa työstetään uraohjauksen valmennusohjelmaa, jossa haetaan ratkaisua ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin siirtymisen sujuvoittamiseen ja työelämään johtavan opintopolun nopeuttamiseen. Hankkeen ja valmennusohjelman tavoitteena on opettajien ja ohjaajien valmentaminen uraohjausajatteluun, osaamisperusteisuuteen ja digitaalisten työkalujen tehokkaaseen käyttöön. Lisäksi tavoitteena on kehittää huippuosaamisen pedagogiikkaa ja eri tavoin lahjakkaiden, nopeiden oppijoiden ja potentiaalisten tulevaisuuden huippuosaajien erityistä huomioimista sekä hyödyntää opiskelijoiden epätyypillisiä opintopolkuja tässä kehitystyössä.

Uraohjaus on kehittynyt perinteisestä ammatinvalinnanohjauksesta vuorovaikutteiseksi ohjausprosessiksi, jossa huomioidaan tutkinnon suorittajan kokonaisvaltainen elämänsuunnittelu, itsetuntemuksen kehittäminen, ohjattu päätöksenteko ja urasuunnittelu. Keskeisessä roolissa ammatillisen toisen asteen uraohjauksen prosessissa ovat ryhmänohjaaja sekä ammatillinen opettaja ja työpaikkaohjaajat koulutussopimukseen liittyvän osaamisen hankkimisessa ja ohjaamisessa opiskelijan itsensä lisäksi. Tarvittaessa tukena ovat muut opettajat, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, opiskelijahuollon työntekijät sekä muut yhteistyöverkostot.

Uraohjauksen malli

NOPSA-hankkeen uraohjauksen valmennusohjelman suunnittelun lähtökohdaksi on rakennettu teoreettinen viitekehys. Uraohjauksen mallin kehittämisestä ovat vastanneet HAMK ja TAMK ammatilliset opettajakorkeakoulut ja kehittämiseen ovat osallistuneet myös alueelliset NOPSA-tiimit mallia kommentoimalla.

Uraohjauksen mallin lähtökohtana on toiminut Erja Kärnän ja Anu Raudasojan Mahis työhön -hankkeessa laatima KEUDAn uraohjauksen malli (2010). Mallin kehittämisessä on hyödynnetty NOPSA-hankkeessa tehtyjä esiselvityksiä ohjauksen tarpeista ja käytänteistä. Esiselvitysten kyselyt suunnattiin ammatillisen toisen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä tekniikan alan amk-opiskelijoille. Näihin selvitysten raportteihin pääset tutustumaan HAMK Unlimited -julkaisualustalla Anu Raudasojan (2017) kirjoittamien artikkelien

Nopsasti ja ohjatusti ammattioppilaitoksesta korkeakouluun
ja Ammattikorkeakouluopiskelijat NOPSAlla opintopolulla avulla.

Uraohjauksen mallissa huomioidaan koko opiskelijan ohjausprosessin kulku ammatilliseen koulutukseen hakeutumisesta valmistumiseen ja työelämään/jatko-opintoihin siirtymiseen asti (Kuvio 1).Kuvio 1. Uraohjauksen malli (NOPSA-hanke 2017).

Uraohjauksen valmennusohjelman tavoitteena on uraohjaustaitojen kehittäminen valmentamalla ohjaajia uraohjausajatteluun ja osaamisperusteisen ammatillisen koulutuksen järjestämiseen asiakaslähtöisesti. Jotta opiskelijat voivat siirtyä työelämään tai jatko-opintoihin mahdollisimman joustavilla ratkaisuilla, tulee uraohjaus huomioida osana opintoja heti opintojen alusta alkaen.

Uraohjauksen mallin ja valmennusohjelman teoreettisiin taustoihin pääset tutustumaan tarkemmin HAMK ja TAMK ammatillisten opettajakorkeakoulujen hanketoimijoiden tammikuussa 2018 ilmestyneen yhteisartikkelin avulla. Uraohjauksen valmennusohjelma -artikkelin löydät HAMK Unlimited -julkaisualustalta.

NOPSA-hankkeen aikana pilotoidaan uraohjauksen valmennusohjelmaa alueellisten NOPSA-tiimien ammatillisissa oppilaitoksissa ja soveltuvin osin ammattikorkeakouluissa vuoden 2018 aikana. Pilottien pohjalta valmennusohjelmaa tullaan kehittämään edelleen valtakunnalliseksi malliksi.