perjantai 15. marraskuuta 2019

NOPSA:n toteutus on päättynyt

NOPSA-hankkeen toteutus päättyi 31.10.2019. Hankkeen viimeinen uutiskirje julkaistiin juuri. Sen kautta pääset tutustumaan hankkeessa kehitettyihin sujuvan siirtymän malleihin sekä hyviin käytänteisiin ja hyödyntämään niitä omassa työssäsi.Kuluva vuosi 2019 on ollut NOPSA-hankkeessa tulosten levittämisen ja hyvien käytänteiden juurruttamisen aikaa. Vuoden alussa valitsimme ne alueellisesti pilotoidut mallit, joita suosittelemme valtakunnallisesti hyödynnettäviksi. Kokosimme mallit NOPSA-oppaaseen, jonka toinen, ajantasaistettu ja täydennetty versio, julkaistiin lokakuussa. Oppaasta julkaistiin myös  englanninkielinen versio. Lisäksi mallit löytyvät Arjen arkki menetelmäpankista hakusanalla NOPSA. Videoklipeistä koostuvan väliraportin saaman myönteisen palautteen innoittamana tuotimme myös hankkeen loppuraporttia tukevan videon. Näihin kaikkiin pääset tutustumaan uutiskirjeen kautta:Hankkeen arvioinnit osoittavat, että tulokset ovat olleet merkittäviä. Tulokset ovat juurtumassa ja leviämässä muillekin kuin tekniikan aloille. Malleja valtakunnalliseen levitykseen ovat tuottaneet kaikki hankkeen työpaketit ja kaikki alueelliset NOPSA-tiimit. Tuloksista ollaan kiinnostuneita ympäri valtakuntaa. Siirtymän sujuvoittaminen ammatillisista opinnoista ammattikorkeakouluun on ajankohtainen kehittämiskohde kaikkialla Suomessa. NOPSA:lla on ollut ilo tuottaa käytännössä testattuja, valmiita malleja näiden kehittämispyrkimysten nopeuttamiseksi. Kaikki materiaali on tarkoitettu hyödynnettäväksi. Poimihan siis haluamasi mallit ja käytänteet sovellettavaksi omassa työssäsi. Materiaaleista löytyy myös yhteystietoja, joiden kautta voit kysyä lisätietoja, ja tavoitat henkilöitä, jotka mahdollisesti jakavat kanssasi samoja kehittämishaasteita.

Lämpimät kiitokset hankkeeseen osallistuneille opiskelijoille, opettajille ja hanketoimijoille tuloksekkaasta ja mukavasta yhteistyöstä! Yhteisvoimin olemme saavuttaneet hankkeen tavoitteet ja saaneet aikaan merkittäviä tuloksia. Sujuvia siirtymiä ammattikorkeakouluun jatkossakin!

tiistai 6. elokuuta 2019

NOPSA jatkuu

NOPSA-hankkeelle on myönnetty kolmen kuukauden jatkoaika. Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan hanke olisi päättynyt heinäkuun lopussa. mutta nyt pääsemme jatkamaan lokakuun loppuun saakka. Jatkoajalla toiminta keskittyy mallien juurruttamiseen ja levittämiseen.Kerätyn palautteen perusteella NOPSA-hankkeessa kehitetyt mallit ovat hyviä, mutta niistä kaivattiin enemmän tietoa. Hankkeen ohjausryhmän kokouksessa kesäkuussa päätimme hakea tulosten levittämistä ja juurruttamista varten kolmen kuukauden jatkoaikaa. Hankkeen taloustilanne salli tämän pituisen jatkoajan toteuttamisen. Kaikki hankkeen toteuttajaorganisaatiot puolsivat jatkoajan hakemista. Muutoshakemus laadittiin kesäkuussa ja myönteinen päätös saatiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta 17.6.2019. Mukava jatkaa innostuneessa porukassa hankkeen toteutusta vielä muutaman kuukauden ajan.

Jatkoajalla julkaisemme NOPSA-oppaasta ajantasaistetun ja täydennetyn version. Lisäksi opas julkaistaan myös englanniksi. Hankkeen lopulliset tulokset julkaistaan viimeisessä uutiskirjeessä. Tuloksia havainnollistetaan myös sosiaalisessa mediassa. Seuraahan NOPSA-kanavia! http://www.hamk.fi/nopsa

perjantai 7. kesäkuuta 2019

NOPSA-toimijat kokoontuivat Hämeenlinnaan arvioimaan hankkeen saavutuksia


NOPSA-hankkeen arviointisuunnitelma jakautuu kolmeen kokonaisuuteen: lähtötilanteen kartoitukset, hankkeen toimenpiteiden arviointi sekä hyvien käytänteiden ja mallien arviointi. Toukokuun alussa NOPSA-hanketoimijat kokoontuivat Hämeenlinnaan yhteisesti arvioimaan hankkeen tuloksena syntyneitä, siirtymää ammattikorkeakouluun sujuvoittavia käytänteitä ja malleja. Mallit on tallennettu Sujuvien siirtymien koordinointihanke Zoomin suosituksen mukaisesti Arjen Arkki -menetelmäpankkiin, http://arjenarkki.fi/menetelmapankki, josta ne löytyvät hakusanalla NOPSA.
Koko NOPSA-hankkeen yhteinen sisäinen arviointityöpaja järjestettiin 6.5.2019 Hämeenlinnassa. Työpajaan osallistuivat hankevastaavat sekä muita hankkeen asiantuntijoita. Työpajassa arvioitiin hankkeen määrällisten ja laadullisten sekä horisontaalisten tavoitteiden toteutumista. Arvioinnissa käytettiin seuraavia palautteita:

Päätoteuttajan keräämät palautteet
- Arene-verkostolta kerätty palaute
- Toteuttajaoppilaitosten johdon palaute (Webropol-kysely)
- AMK-opintoihin edenneiden opiskelijoiden palaute (Webropol-kysely)
- Zoomin arviointityöpajoissa (vertaisarviointi sekä valtakunnallinen asiantuntija-arviointi) saatu palaute
- Videohaastattelut
- Työpaketeissa kerätyt palautteet ja työpakettien veturien tilannekatsaukset

Osatoteuttajien keräämät palautteet
-          Opiskelijapalautteet pilotoiduista siirtyvää sujuvoittavista toimenpiteistä
-          Raportti Taitaja-toiminnan hyödyntämisestä sujuvassa siirtymässä

Työpajassa koostettiin ryhmittäin hankkeen sisäinen arviointi. Arvioinnin kohteena oli myös kehitettyjen sujuvan siirtymän mallien innovatiivisuus.  Innovatiivisuuden arvioinnissa sovellettiin HUIPUT KEHIIN -hankkeessa kehitettyä innovatiivisuusmittaria.

NOPSA-hankkeen tavoitteena on tuottaa valtakunnallisesti hyödynnettäväksi suositeltavia sujuvan siirtymän malleja tekniikan ja liikenteen aloille. Alueellisten arviointien kautta kaikista NOPSA-tiimeistä ja työpaketeista on noussut malleja, joita nyt hankkeen päättyessä suosittelemme valtakunnallisesti hyödynnettäviksi. Malleja on myös vertaisarvioitu yhteistyöhanke Jatkoväylän kanssa sekä Sujuvien siirtymien koordinointihanke Zoomin kanssa.

NOPSAN toteutus on ajoittunut aikaan, jolloin hankkeen toimintaympäristössä tapahtui suuria muutoksia:

  • ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistettiin perusteellisesti
  • osaajien rekrytointi muodostui yritysten keskeisimmäksi ongelmaksi
  • AMK-opiskelijavalinnat uudistuivat
  • ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja ammattikorkeakoulut näkivät tarpeelliseksi tiivistää alueellista yhteistyötä samalla kun
  • koulutuksen järjestäjäkentässä tapahtui muutoksia.


Nämä muutokset toimivat toisaalta kannustimena ponnistella hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi – toisaalta ne asettivat haasteita hankkeen toteutukselle. Hankesuunnitelmaa aikoinaan kirjoitettaessa ei vielä tarkalleen tiedetty, miten ammatillinen koulutus tulevina vuosina uudistuisi.


Tiivistettynä arviointityöpajan tuloksena voidaan todeta, että hanke on toimintaympäristön muutoksista huolimatta saavuttanut tavoitteensa ja tuottanut käytännössä testattuja malleja siirtymän sujuvoittamiseksi. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö on syventynyt: mallit halutaan juurruttaa sekä levittää muillekin aloille ja laajentaa toimijoiden verkostoa. NOPSA-malleista ovat olleet kiinnostuneita monet siirtymän sujuvoittamista tavoittelevat hankkeet ympäri Suomen. NOPSA-toimijat ovat levittäneet tietoa ja kokemuksiaan lukuisissa valtakunnallisissa ja alueellisissa koulutustilaisuuksissa. Hyödynnä sinäkin NOPSA-malleja. Ne löydät yllä mainitun menetelmäpankin kautta taikka tutustumalla NOPSA-oppaaseen, http://www.hamk.fi/nopsa/opas sekä videomuotoiseen loppuraporttiin, https://youtu.be/P6TrCceXSKo.

maanantai 15. huhtikuuta 2019

Kevään ensimmäinen etappi saavutettu!
NOPSA-kevään ensimmäinen etappi on saavutettu. Tampereella 3. – 4.4. järjestetyt levittämisseminaarit olivat menestys.


NOPSA-hankkeen alkukevään toteutusaikataulu oli todella tiukka. Levittämisseminaarien aluspäiviin saakka jännitimme, saammeko kaikki suunnitellut levittämismateriaalit ajoissa valmiiksi. Kaikki valmistui ajoissa. Valtakunnallisesti levitettäviksi suunniteltujen sujuvan siirtymän mallien kuvaukset tallennettiin Arjen arkin menetelmäpankkiin helmikuun alkuun mennessä. Mallien kuvaukset keräsimme NOPSA-oppaaseen, jonka tekstit piti saada valmiiksi maaliskuun alkuun mennessä. Maaliskuu varattiin oppaan taittoon, oikolukuun ja painatukseen. Kaikki vaiheet olivat tiukasti aikataulutettuja.

Sujuvan siirtymän mallien piirroskuvittajaksi valittiin kilpailutuksen kautta Redanredan Oy. Piirroskuvituksia käytettiin NOPSA-oppaassa, ja niistä teetettiin myös A0-kokoiset staattiset posterit, joita hyödynnettiin mallien esittelyssä levitysseminaareissa. Erityisesti työpaketissa 2 kehitetyt uraohjauksen mallit olivat esillä myös Sujuvien siirtymien koordinointihanke Zoomin laivaseminaarissa maaliskuussa. Piirroksia hyödynnettiin myös muissa hankkeen levitysmateriaaleissa. Myöhemmässä vaiheessa NOPSA-oppaasta on tulossa myös englanninkielinen versio. 

 

Loppuraporttivideo valmistui kuin valmistuikin juuri ennen levitysseminaaria. Videon käsikirjoitus laadittiin viime vuoden puolella yhteistyössä HAMK EDU videotuotannon ja hankevastaavien kanssa, mutta sitä jouduimme koko tuotantoprosessin ajan käytännön syistä muokkaamaan. Kuvaukset toteutimme kuudella paikkakunnalla tammikuun ja maaliskuun välisenä aikana. Hankkeen osatoteuttajien aktiivinen rooli kuvaustilanteiden järjestelijöinä oli oleellisen tärkeää osa tuotantoprosessia. Pääosin kahdella kameralla kuvattua materiaalia syntyi todella runsaasti, joten editointiurakka oli melkoinen. Maaliskuu kuitenkin riitti editointiin ja lopputuloksena syntyi noin 20 minuutin pituinen loppuraporttivideo. Videon julkistaminen tapahtui 4.4. levitysseminaarissa. Seminaariyleisön palaute videosta oli pääosin myönteistä.  Video on ehtinyt tätä kirjoitettaessa kerätä runsaasti hyvää palautetta. NOPSA:n AV-formaatissa tuotettu väliraportti keräsi aikoinaan enemmän katsojia kuin kirjallinen raportti olisi kerännyt lukijoita. Loppuraportin osalta NOPSA halusi jatkaa valitsemallaan tiellä: kirjallisten raporttien ohella raportoidaan myös videoformaatissa.

Ensimmäinen 3.4. toteutettu levitysseminaari oli suunnattu kielten opettajille. Seminaarissa esiteltiin erityisesti kielten oppimisen polkuopintomalleja. Seuraavana päivänä 4.4. oli päätapahtuma, joka keräsi paikalle noin 100 osallistujaa. Tapahtuman yhteydessä toteutettiin Twitter-kampanja, jonka myötä #nopsahanke tavoitti yli 17 000 henkilöä. Seminaari onnistui erinomaisesti. Ohjelmassa oli tervehdyspuheita, hankkeessa kehitettyjen mallien esittelyjä, paneelikeskustelu sekä mielenkiintoinen tulevaisuuden työtä ja opiskelua käsitellyt tähtiluento.

Me kaikki NOPSA-toimijat voimme olla tyytyväisiä alkukevään työhömme ja levittämisseminaarissa esiteltyihin merkittäviin tuloksiin. Tulosten saavuttaminen on edellyttänyt yli kahden vuoden ajan määrätietoista ponnistelua. Nyt on aika ansaitusti hetki huokaista. Pian alkaa rutistus kohti kevään toista etappia eli hankkeen päättämistä. Toiseen etappiin kuuluvat muun muassa arviointityöpaja, juurrutussuunnitelmien laatiminen sekä loppuraportointi. Tässä vielä linkkejä NOPSA-hankkeen tuloksiin:


Nopsa-opas kokoaa pilotoituja toimintamalleja siirtymän sujuvoittamiseksi ammatilliselta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun. http://www.hamk.fi/nopsa/opas


 Hankkeen videomuotoinen loppuraportti julkistettiin valtakunnallisessa seminaarissa huhtikuussa. https://youtu.be/P6TrCceXSKo


 Nopsa-mallit on kuvattu Arjen arkki menetelmäpankissa. Käytä hakusanaa NOPSA. http://arjenarkki.fi/menetelmapankki


 Nopsa-malleja on esitelty myös koordinointihanke Zoomin loppuraportissa Sujuvat siirtymät -kokonaisuudessa syntyvistä hyvistä käytännöistä. https://www.oph.fi/download/196468_Paivitetty_Sujuvat_siirtymat_loppuraportti.pdf


 Nopsa-artikkeleita on julkaistu HAMK Unlimited -julkaisukavavalla. Käytä hakusanaa NOPSA. https://unlimited.hamk.fi/