torstai 19. tammikuuta 2017

NOPSA KICK-OFF


NOPSA-hankkeen projektitoimijoiden yhteinen Kick-off järjestettiin Hämeenlinnassa 18.1.2017. Alueellisissa NOPSA-tiimeissä kehitystyö alkoi jo viimevuoden lopulla, mutta nyt oli aika koko hankkeen toimijoiden kokoontua yhteen ja rakentaa alueiden välistä yhteistyötä hankkeen päätoteuttajan, Hämeen ammattikorkeakoulun, koordinoimana. Paikalle saapui noin 40 aktiivista ja innokasta kehittäjää.

Päivän aikana kerrattiin hankkeen tavoitteita, toimintamallia, viestintää, arviointia sekä ESR-hankehallinnoinnin periaatteita. Alueelliset NOPSA-tiimit pitivät järjestäytymiskokouksen. Työpaketit 1 - 3 myös kokoontuivat omiin ryhmätyöskentelysessioihinsa, joissa tarkennettiin työpaketeissa tehtäviä toimenpiteitä, aikataulutusta sekä etenemistä kohti valtakunnallisesti sovellettavissa olevia malleja. Sovittiin myös käytettävistä yhteiskehittelyn työkaluista.

Päivän aikana esiin nousi useaan otteeseen osaamisperustaisuus, osaamisen näkyväksi tekeminen sekä osaamisen tunnustaminen. Keskustelua käytiin ammatillisen koulutuksen reformista ja jatko-opintovalmiuksien turvaamisesta. Alueellinen ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyö nähtiin erittäin tärkeäksi strategiseksi asiaksi, joka edellyttää sitä, että oppilaitokset tuntevat toistensa koulutustarjonnan. Myös henkilökohtaisten suhteiden rakentaminen nähtiin yhteistyötä olennaisesti tukevana asiana.

Hanke etenee kevään 2017 aikana nykytilanteen kartoituksella, toimenpiteiden suunnittelulla ja valmistelulla. Toimenpiteiden varsinainen toteutus ja pilotointi alkaa syksyllä 2017 jatkuen vuonna 2018. Hanke tiedottaa etenemisestä aktiivisesti heti alusta alkaen eri sosiaalisen median kanavissa, säännöllisesti ilmestyvässä uutiskirjeessä - sekä tässä blogissa. Hankkeen www-sivut avautuvat piakkoin osoitteessa http://www.hamk.fi/nopsa .

Kiitokset kaikille NOPSA-toimijoille aivan mahtavasta avauksesta! Moni idea lähti itämään, kehittymään ja jalostumaan. "Nopsa" merkitsee hyvin monia asioita: tunnettu polkupyörämerkki, nopeutettu saneerausmenettely, eräs mobiililaajakaistapalvelu, vastaanotto nopeille sairaustapauksille jne. Mitä sitten tämä meidän NOPSA-hanke tulee merkitsemään? Sen merkityksen me luomme yhdessä. Tästä se lähtee!


maanantai 16. tammikuuta 2017

Tervetuloa NOPSA-hankkeen blogiin!

Blogissa NOPSA-toimijat kertovat hankkeesta ja jakavat kokemuksiaan. Olet tervetullut mukaan kehittämään, jakamaan ja kommentoimaan. Meihin NOPSA-toimijoihin voit tutustua Padlet-osoitteessa https://padlet.com/anu_raudasoja/nopsa.

NOPSA:n täydellinen nimi on Nopea ammatillinen väylä työelämään. Se oikeastaan kertookin, mistä on kysymys. Nopsa-hankkeella haetaan ratkaisua ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin siirtymisen sujuvoittamiseen ja työelämään johtavan opintopolun nopeuttamiseen.

Hankkeen toteuttajaverkoston muodostavat ammattikorkeakoulut CENTRIA, HAMK, SAMK, TAMK, TuAMK sekä ammattiopistot AMISTO, TREDU, TURUN KAUPUNKI, WINNOVA. Hankkeen tuloksena syntyy malleja tunnistaa ja tunnustaa osaamista sekä hyödyntää digitaalisia ratkaisuja opiskelun ohjauksessa ja osaamisen näkyväksi tekemisessä. Lisäksi syntyy AMK-AO-yhteistyössä suunniteltuja ja toteutettuja opintoja tekniikan ja liikenteen aloilla, uraohjauksen valmennusohjelma ammatillisille opettajille ja kielten oppimiseen uusia malleja. Syntyvät mallit on tarkoitettu hyödynnettäviksi valtakunnallisesti. Hankkeen keskeiset kohderyhmät ovat ammattiin opiskelevat niin ammattiopistoissa kuin ammattikorkeakouluissakin, ammatilliset opettajat ja ohjaajat.

Hanke on nyt täydellä tehollaan käynnistynyt. Virallinen toteutusaika on 1.10.2016 – 31.7.2019. Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) on hankkeen päätoteuttaja ja koordinaattori. Päärahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke saa Euroopan sosiaalirahaston tukea.

Tästä se lähtee! NOPSA-hankkeen toimijoiden kick-off –tilaisuus järjestetään Hämeenlinnassa keskiviikkona 18.1.2017.