perjantai 7. kesäkuuta 2019

NOPSA-toimijat kokoontuivat Hämeenlinnaan arvioimaan hankkeen saavutuksia


NOPSA-hankkeen arviointisuunnitelma jakautuu kolmeen kokonaisuuteen: lähtötilanteen kartoitukset, hankkeen toimenpiteiden arviointi sekä hyvien käytänteiden ja mallien arviointi. Toukokuun alussa NOPSA-hanketoimijat kokoontuivat Hämeenlinnaan yhteisesti arvioimaan hankkeen tuloksena syntyneitä, siirtymää ammattikorkeakouluun sujuvoittavia käytänteitä ja malleja. Mallit on tallennettu Sujuvien siirtymien koordinointihanke Zoomin suosituksen mukaisesti Arjen Arkki -menetelmäpankkiin, http://arjenarkki.fi/menetelmapankki, josta ne löytyvät hakusanalla NOPSA.
Koko NOPSA-hankkeen yhteinen sisäinen arviointityöpaja järjestettiin 6.5.2019 Hämeenlinnassa. Työpajaan osallistuivat hankevastaavat sekä muita hankkeen asiantuntijoita. Työpajassa arvioitiin hankkeen määrällisten ja laadullisten sekä horisontaalisten tavoitteiden toteutumista. Arvioinnissa käytettiin seuraavia palautteita:

Päätoteuttajan keräämät palautteet
- Arene-verkostolta kerätty palaute
- Toteuttajaoppilaitosten johdon palaute (Webropol-kysely)
- AMK-opintoihin edenneiden opiskelijoiden palaute (Webropol-kysely)
- Zoomin arviointityöpajoissa (vertaisarviointi sekä valtakunnallinen asiantuntija-arviointi) saatu palaute
- Videohaastattelut
- Työpaketeissa kerätyt palautteet ja työpakettien veturien tilannekatsaukset

Osatoteuttajien keräämät palautteet
-          Opiskelijapalautteet pilotoiduista siirtyvää sujuvoittavista toimenpiteistä
-          Raportti Taitaja-toiminnan hyödyntämisestä sujuvassa siirtymässä

Työpajassa koostettiin ryhmittäin hankkeen sisäinen arviointi. Arvioinnin kohteena oli myös kehitettyjen sujuvan siirtymän mallien innovatiivisuus.  Innovatiivisuuden arvioinnissa sovellettiin HUIPUT KEHIIN -hankkeessa kehitettyä innovatiivisuusmittaria.

NOPSA-hankkeen tavoitteena on tuottaa valtakunnallisesti hyödynnettäväksi suositeltavia sujuvan siirtymän malleja tekniikan ja liikenteen aloille. Alueellisten arviointien kautta kaikista NOPSA-tiimeistä ja työpaketeista on noussut malleja, joita nyt hankkeen päättyessä suosittelemme valtakunnallisesti hyödynnettäviksi. Malleja on myös vertaisarvioitu yhteistyöhanke Jatkoväylän kanssa sekä Sujuvien siirtymien koordinointihanke Zoomin kanssa.

NOPSAN toteutus on ajoittunut aikaan, jolloin hankkeen toimintaympäristössä tapahtui suuria muutoksia:

  • ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistettiin perusteellisesti
  • osaajien rekrytointi muodostui yritysten keskeisimmäksi ongelmaksi
  • AMK-opiskelijavalinnat uudistuivat
  • ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja ammattikorkeakoulut näkivät tarpeelliseksi tiivistää alueellista yhteistyötä samalla kun
  • koulutuksen järjestäjäkentässä tapahtui muutoksia.


Nämä muutokset toimivat toisaalta kannustimena ponnistella hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi – toisaalta ne asettivat haasteita hankkeen toteutukselle. Hankesuunnitelmaa aikoinaan kirjoitettaessa ei vielä tarkalleen tiedetty, miten ammatillinen koulutus tulevina vuosina uudistuisi.


Tiivistettynä arviointityöpajan tuloksena voidaan todeta, että hanke on toimintaympäristön muutoksista huolimatta saavuttanut tavoitteensa ja tuottanut käytännössä testattuja malleja siirtymän sujuvoittamiseksi. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö on syventynyt: mallit halutaan juurruttaa sekä levittää muillekin aloille ja laajentaa toimijoiden verkostoa. NOPSA-malleista ovat olleet kiinnostuneita monet siirtymän sujuvoittamista tavoittelevat hankkeet ympäri Suomen. NOPSA-toimijat ovat levittäneet tietoa ja kokemuksiaan lukuisissa valtakunnallisissa ja alueellisissa koulutustilaisuuksissa. Hyödynnä sinäkin NOPSA-malleja. Ne löydät yllä mainitun menetelmäpankin kautta taikka tutustumalla NOPSA-oppaaseen, http://www.hamk.fi/nopsa/opas sekä videomuotoiseen loppuraporttiin, https://youtu.be/P6TrCceXSKo.